سیستم کارنامه آزمون استخدامي سازمان تأمین اجتماعی-دفتر فني مهندسي 1397
ورود به سیستم کارنامه آزمون استخدامي سازمان تأمین اجتماعی-دفتر فني مهندسي 1397

   
روش دوم
شماره داوطلبی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد
عبارت امنیتی
روش اول
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :