سیستم کارنامه آزمون استخدامي سازمان تأمین اجتماعی 96
ورود به سیستم کارنامه آزمون استخدامي سازمان تأمین اجتماعی 96

   
روش دوم
شماره داوطلبی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد
عبارت امنیتی
روش اول
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :