سیستم کارنامه آزمون كارگزاران گمركي سال 1395
ورود به سیستم کارنامه آزمون كارگزاران گمركي سال 1395

   
روش دوم
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
سال تولد
عبارت امنیتی
روش اول
شماره پرونده
شماره شناسنامه
عبارت امنیتی


عبارت مقابل را عينا در كادر عبارت امنیتی وارد كنيد :